Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วิธีการตรวจสเตนเลส เกรด 304 เบื้องต้น

1.เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ น้ำยาตรวจ และ ถ่านไฟฉายที่พันสายไฟแล้ว

 

1.1 วิธีพันสายไฟ  ใช้สายไฟพันที่ขั้วถ่านเส้นหนึ่งพันขั้วบวก อีกเส้นหนึ่งพันที่ขั้วลบ (ตามรูป)

 

2.หยดน้ำยาลงบนสเตนเลสที่ต้องการตรวจ 1 หยด

 

3.ใช้ถ่านไฟฉายที่พันสายไฟแล้ว เอาขั้วบวกกดที่สเตนเลสที่ต้องการ ขั้วลบแตะที่น้ำยาที่หยดเอาไว้ ให้โดนแต่น้ำยาอย่าโดนสเตนเลส

4.หากน้ำยาไม่เปลี่ยนสี หรือ เป็นสีเหลืองแสดงว่าเป็นสเตนเลสเกรด 3XX

5.หากน้ำยาเปลี่ยนไปเป็นสีแดง สีชมพู่ หรือ สีบานเย็น แสดงว่าเป็นสเตนเลสเกรด 2XX

หมายเลขโทรศัพท์

ซื้อ-ขายสินค้า : 02-459-5449-53

087-494-7515

087-340-9230

090-562-1679