อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิง

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด มีการจัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน