ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ